วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ

อ. ปิยะ ชื่นชม

วิทยากร

อ. วีระศักดิ์ สวัสดิ์วงศ์

วิทยากร

ENERGY

CONSULTANT

  • การจัดทำระบบจัดการพลังงาน (Energy Management System) ทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐาน ISO 50001
  • การตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายที่ปรึกษาในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ได้แก่ Chiller, Boiler, Air Compressor,ระบบ VSD (Variable Speed Drive)
  • การวิเคราะห์หาค่าดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Index) และต้นทุนพลังงาน(Energy Cost)
  • การให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบตรวจติดตาม และตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน (Energy Monitoring and Targeting : M&T)
  • การตรวจสอบ/ตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น Chiller, Boiler, Air Compressor เป็นต้น
  • การจัดทำเอกสาร และประสานงานในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เช่น โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ระบบจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน การสร้างจิตสำนึกด้าพลังงาน เป็นต้น